دسته بندی ها
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی بوبین
چند گزینه را انتخاب کنید
تعداد کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
جنس کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
کلید فرمان تست دستی
چند گزینه را انتخاب کنید
جریان قابل تحمل پیوسته
چند گزینه را انتخاب کنید
چراغ وضعیت
چند گزینه را انتخاب کنید
مدار حفاظت
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی سوئیچینگ کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
توان خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
راندمان
چند گزینه را انتخاب کنید
رنج ولتاژ AC ورودی
چند گزینه را انتخاب کنید
رنج ولتاژ DC ورودی
چند گزینه را انتخاب کنید
فرکانس AC
چند گزینه را انتخاب کنید
توان نامی مصرفی
چند گزینه را انتخاب کنید
حفاظت در برابر بار معکوس
چند گزینه را انتخاب کنید
حفاظت اتصال کوتاه
چند گزینه را انتخاب کنید
نمایشگر وضعیت
چند گزینه را انتخاب کنید
جریان AC مصرفی
چند گزینه را انتخاب کنید
ماکزیمم ولتاز خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
مینیمم ولتاژ خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید