دسته بندی ها
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی بوبین
چند گزینه را انتخاب کنید
تعداد کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
جنس کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
کلید فرمان تست دستی
چند گزینه را انتخاب کنید
جریان قابل تحمل پیوسته
چند گزینه را انتخاب کنید
چراغ وضعیت
چند گزینه را انتخاب کنید
مدار حفاظت
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی سوئیچینگ کنتاکت
چند گزینه را انتخاب کنید
ولتاژ نامی خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
توان خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
راندمان
چند گزینه را انتخاب کنید
رنج ولتاژ AC ورودی
چند گزینه را انتخاب کنید
رنج ولتاژ DC ورودی
چند گزینه را انتخاب کنید
فرکانس AC
چند گزینه را انتخاب کنید
توان نامی مصرفی
چند گزینه را انتخاب کنید
حفاظت در برابر بار معکوس
چند گزینه را انتخاب کنید
حفاظت اتصال کوتاه
چند گزینه را انتخاب کنید
نمایشگر وضعیت
چند گزینه را انتخاب کنید
جریان AC مصرفی
چند گزینه را انتخاب کنید
ماکزیمم ولتاز خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید
مینیمم ولتاژ خروجی
چند گزینه را انتخاب کنید

RCI424615

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 115 V AC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI424524

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V AC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI424110

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 110 V DC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI424048

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 48 V DC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI424024

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI424012

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314730

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V AC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314615

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 115 V AC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314524

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V AC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314110

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 110 V DC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314048

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 48 V DC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314024

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCI314012

RIDERSERIES RCI, Relay, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC, Continuous current: 16 A, Plug-in connection, Test button available: No

RCM570M10

RIDERSERIES RCM, Relay, Number of contacts: 4, CO contact AgNi, Rated control voltage: 110 V DC, Continuous current: 6 A, Plug-in connection, Test button available: Yes

RCM570024

RIDERSERIES RCM, Relay, Number of contacts: 4, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 6 A, Plug-in connection, Test button available: Yes

RCM570T30

RIDERSERIES RCM, Relay, Number of contacts: 4, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V AC, Continuous current: 6 A, Plug-in connection, Test button available: Yes